ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

shareholders meeting

Shareholders Meeting
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับเอกสาร แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี2566 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2567 (แบบ ก.)
ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ค.)
ดาวน์โหลด