ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

shareholders meeting

Shareholders Meeting
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45
ดาวน์โหลด
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 45
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับเอกสาร แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี2566 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับรูปเล่ม
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2567 (แบบ ก.)
ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด