การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท จัดทำระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ บริษัท จดทะเบียนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดนโยบายการบริหารงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมโปร่งใสและเป็นธรรมโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรและมอบให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท มั่นใจว่ามีระบบการกำกับดูแลที่เหมาะสมโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมกับการตรวจสอบถ่วงดุลและ
ระบบควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับกลไกเหล่านี้คือการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ปัจจัยสำคัญเหล่านี้นำไปสู่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขององค์กรและการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในระยะยาว.

เพื่อให้เป็นไปตามนั้นคณะกรรมการ บริษัท จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลดังต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ บริษัท
เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน

 1. กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ บริษัท เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานต่อการดำเนินงานของ บริษัท
 2. กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบรอบคอบจริงจังและซื่อสัตย์ตาม
  กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบทความ บริษัท และการแจ้งเตือน
 3. ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างการจัดการของ บริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน
  ของคณะกรรมการ บริษัท และเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละคน
 4. ต้องติดตั้งระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งระบบบัญชีและงบการเงิน
  ซึ่งถูกต้องและเชื่อถือได้
 5. จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่เพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเท่าที่ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ไม่
  อคติ
 6. สิทธิในความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นจะได้รับการชื่นชมและเคารพ ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
 7. การดำเนินการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยรับความคิดเห็นและการประเมินตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง
 9. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ
  บุคลากร.
 10. การกระทำที่ไม่ประพฤติปฏิบัติและการทำความสะอาดทางปัญญาจะถูกกีดกันความต้องการทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการจัดการอย่างรอบคอบและมีเหตุผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัท
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงาน คกก.CG
4. การปฏิบัติตาม CG
5.นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.แนวปฏิบัติสำหรับ พนง. _ ผู้สมัครงาน
3.แนวปฏิบัติสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV)
4.แนวปฏิบัติมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
5.แนวปฏิบัติสำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อภายนอก
6 แนวปฏิบัติการดำเนินการ คำร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล